Skip links

Duomenų tvarkymas

UAB „EUROCASH1“ pasitelks tam tikrus duomenų tvarkytojus Jūsų asmens duomenų tvarkymui. Tokie duomenų tvarkytojai yra: duomenų centrų paslaugas teikiančios įmonės, el. pašto ar kitų informacinių technologijų infrastruktūrų paslaugas teikiančios įmonės ir kiti paslaugų teikėjai, kurių paslaugos susijusios su Jūsų asmens duomenų saugojimu.

Jūs turite šias teises savo asmens duomenų atžvilgiu:

  • teisę prašyti, kad UAB „EUROCASH1“ leistų susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis;
  • teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis;
  • teisę reikalauti bet kuriuo metu atšaukti pateiktą sutikimą tvarkyti asmens duomenis;
  • teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis ar apriboti jų tvarkymą, kai tam yra teisinis pagrindas;
  • teisę perkelti asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba tiesiogiai pateikti Jums patogia forma;
  • kai Jūsų duomenys yra tvarkomi pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, teisę pateikti skundą priežiūros institucijai.