Duomen? apsauga

i? Privatumo ir slapuk? politik? (toliau Politika) taikome tais atvejais, kai lankot?s Eurocash1 interneto svetain?je. i Politika netaikoma, kai narote kit? bendrovi? interneto svetain?se patekdami per Eurocash1 interneto svetain?.

M?s? interneto svetain?s lankytoj? duomenis renkame laikydamiesi Lietuvos Respublikos asmens duomen? teisin?s apsaugos ?statymo, Lietuvos Respublikos elektronini? ryi? ?statymo, Europos S?jungos asmens duomen? apsaugos ?statym?, kit? susijusi? teis?s akt? bei kontroliuojan?i? institucij? nurodym?.

Renkami duomenys

Naudodami slapukus renkame duomenis apie svetain?s naudojim?. Slapuk? tipai ir j? paskirtis yra pateikti lentel?je emiau.

Surinktus duomenis apie Eurocash1 svetain?s lankytojus atsakingai saugome nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitim?. Eurocash1 darbuotojai yra ratikai ?sipareigoj? tre?iosioms alims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos apie bendrov?s klientus, ?skaitant ir Eurocash1 svetain?s lankytojus.

Slapuk? naudojimas

Jums besilankant Eurocash1 interneto svetain?je, norime pateikti informacij? ir funkcijas, pritaikytas tik Jums. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, isaugomi J?s? interneto narykl?je. Jie padeda mums atpainti Jus kaip ankstesn? Eurocash1 interneto svetain?s lankytoj?, isaugoti J?s? lankymosi svetain?je istorij? ir pagal tai pritaikyti turin?. Taip pat slapukai padeda utikrinti skland? svetain?s veikim?, leidia steb?ti lankymosi Eurocash1 interneto svetain?je trukm?, danum? bei rinkti statistin? informacij? apie svetain?s lankytoj? skai?i?. Analizuodami iuos duomenis galime svetain? tobulinti, padaryti j? patogesn? Jums. Apsilank? Eurocash1 interneto svetain?je J?s galite pasirinkti, ar norite naudoti slapukus. Jei nesutinkate, kad ? J?s? kompiuter? ar kit? ?rengin? b?t? ?raomi slapukai, bet kada galite ataukti sutikim? juos naudoti pakeit? nustatymus ir itryn? ?raytus slapukus.

Duomenys apie naudojamus slapukus

PavadinimasApraymasSuk?rimo momentas/ Galiojimo laikas
CMSSESSIDXStandartinis slapukas, naudojamas vartotojo sesijai palaikyti.??jimo ? puslap? metu/
iki interneto svetain?s lango udarymo
cookiesAgreeSlapukas, naudojamas atpainti ar sutikote su slapuk? naudojimu m?s? svetain?jeNuo sutikimo/Iki itrynimo
cookiesLevelXSlapukas, atskiriantis kokius slapukus leidiate naudoti m?s? svetain?jeNuo sutikimo/Iki itrynimo
_ga? slapuk? naudoja Google Analytics, kad ?vertint? vartotojo apsilankymo tikslus, parengt? ataskaitas apie tinklalapio aktyvum? svetaini? operatoriams ir pagerint? kliento patirt? besilankant svetain?jeNuo sutikimo/
2 metai.
_gatie slapukai naudojami Google Analytics statistinei informacijai apie interneto svetain?s lankomum? rinkti.Pirm? kart? at?jus ? puslap?/
iki sesijos pabaigos
_gidis slapukas naudojamas Google Analytics siekiant atpainti Asmen?.Pirmo ??jimo ? puslap? metu/
2 dienos

Nor?dami daugiau suinoti apie slapukus, pavyzdiui, kaip juos valdyti ar itrinti, galite apsilankyti: https://www.allaboutcookies.org

Nor?dami suinoti, kaip panaikinti internetini? puslapi? steb?jim? Google Analytics slapukais, galite aplankyti: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Slapuk? r?ys
Slapukai yra seanso ir ilgalaikiai bei pirmosios arba tre?iosios alies slapukai. Toliau paaikinsime, k? reikia ie terminai, kad gal?tum?te geriau suprasti m?s? naudojamus slapukus ir d?l ko jie naudojami.

Seanso slapukai
Seanso slapukai leidia Jus atpainti per vien? apsilankym? m?s? svetain?je, kad visi puslapio pakeitimai arba pasirinkimai b?t? ?simenami keliaujant i vieno puslapio ? kit?. ie slapukai leidia greitai ir lengvai eiti per daugyb? svetain?s puslapi?, kad kaskart apsilankius naujoje vietoje nereik?t? i naujo apdoroti informacijos. Seanso slapukai yra laikini ir inyksta vos tik uveriate narykl? arba atsijungiate nuo svetain?s.

Ilgalaikiai slapukai
Ilgalaikiai slapukai tai tokie slapukai, kurie nustatyt? laikotarp? ilieka J?s? kompiuteryje pasibaigus narymo seansui, tod?l gali ?rayti tam tikras naudotoj? parinktis arba veiksmus, kai svetain? aplankoma i naujo.

Pirmosios alies slapukai
Tie slapukai, kurie reikalingi Eurocash1 svetainei tinkamai funkcionuoti.

Tre?i?j? ali? slapukai
Tie slapukai, kuriuos naudoja kitos organizacijos per m?s? svetain?. M?s? atveju, Eurocash1 svetain?je naudojami  Google Analytics slapukai, skirti analizuoti svetain?s lankomum?. Google Analytics anonimikai renka informacij? apie lankytoj? skai?i?, viet?, i kurios buvo naudojamasi m?s? svetaine, bei kokios svetain?s dalys buvo naromos lankytoj?. ie slapukai yra sukurti Google Analytics. Pla?iau apie Google Analytics  https://www.google.com/analytics.

Bet kokia informacija, surinkta per slapukus, yra saugoma iki slapuk? galiojimo pabaigos ir n?ra naudojama kitais nei ioje politikoje nurodytais tikslais.

M?s? svetain?je yra nuorod? ? kit? asmen?, ?moni? ar organizacij? interneto tinklalapius. Atkreipiame d?mes?, kad Eurocash1 n?ra atsakinga u toki? interneto tinklalapi? turin? ar j? naudojamus privatumo utikrinimo principus. Tad jei paspaud? nuorod? i Eurocash1 interneto svetain?s pateksite ? kitus tinklalapius, tur?tum?te atskirai pasidom?ti j? privatumo politika.

J?s? teis?s

J?s turite teis? susipainti su savo duomenimis, kuriuos mes, gav? naudojant slapukus, tvarkome. Taip pat J?s turite teis? reikalauti itaisyti neteisingus, neisamius, netikslius savo duomenis.

Kilus klausim? ar nor?dami ?gyvendinti savo teises, susisiekite su mumis el. patu info@eurocash1.lt arba kitais ioje svetain?je nurodytais b?dais.

Peri?r?ti atnaujint? 2019-07-15 privatumo politikos versija pdf formatu